RODO

Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, iż:

Administrator danych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Magdalena Dworak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Dworak w Sosnowcu przy ul. Akacjowa 49/6, 41-200 Sosnowiec.

Dane kontaktowe w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych.

W celu przekazania wszelkich pytań, oświadczeń, żądań dotyczących przetwarzania Państwa danych można się kontaktować poprzez wysłanie wiadomości mailowej radcaprawnymd@kancelariadworak.pl lub telefonicznie pod numerem 504 005 293.

Cel przetwarzania danych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. przede wszystkim wykonania umowy lub podjęcia działań niezbędnych dla zawarcia i wykonania umowy, np. kontakt telefoniczny lub e-mail w celu ustalenia, odwołania lub zmiany terminu, zakresu, sposobu wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w tym ustalenia, zabezpieczenia, obrony, dochodzenia roszczeń.

Zakres danych przetwarzanych przez Administratora.

Administrator przetwarza podane przez Państwa:

 1. dane osobowe, jak: imię, nazwisko, dane adresowe, PESEL, NIP, numer telefonu, adres e-mail,
 2. informacje o wykorzystanych usługach.

Odbiorcy danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w podanych powyżej celach, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa:

 1. podmiotom świadczącym usługi outsourcingowe dla Administratora, w tym: usługi księgowe, usługi IT, podwykonawcy usług dla Administratora,
 2. organom publicznym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

Przekazywanie danych do państw trzecich.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Okres przechowywania danych.

Przekazane przez Państwa dane będą przechowywane przez okres dziesięciu lat od ostatniego zdarzenia mogącego powodować wszelkie ewentualne wzajemne roszczenia z jakiegokolwiek tytułu lub podstawy prawnej. Dla niektórych roszczeń czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli z powszechnie obowiązujących przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia.
Po upływie powyższych okresów czasu dane będą usuwane.


Uprawnienia posiadacza danych.

Zgodnie z przepisami RODO informujemy, że przysługuje Państwu prawo:

 1. dostępu do Państwa danych (art. 15 RODO),
 2. żądania sprostowania Państwa danych (art. 16 RODO),
 3. żądania usunięcia Państwa danych (art. 17 RODO),
 4. żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych (art. 18 RODO),
 5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na postawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 13 ust. 2 lit. c RODO),
 6. do przeniesienia Państwa danych (art. 20 RODO),
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych (art. 21 RODO).
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

Wykonanie powyższych uprawnień można dokonać poprzez przesłanie Państwa oświadczenia w wiadomości mailowej radcaprawnymd@kancelariadworak.pl lub przekazanie oświadczenia telefonicznie pod numerem 504 005 293.

Dobrowolność podania danych przy zawarciu umowy i konsekwencje ich niepodania.

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania usługi podanie danych jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe jest wymogiem ustawowym oraz umownym i dane te są niezbędne do prawidłowego zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie przez Państwa tych podstawowych danych osobowych spowoduje niemożność zawarcia i realizacji umowy. Podanie takich danych osobowych, jak np. numer telefonu lub adres e-mail jest dobrowolne, ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową zawarcia czy wykonania umowy. W takim jednak przypadku Administrator nie będzie mógł kontaktować się z Państwem telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Dane osobowe Państwa nie będę podlegać zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Środki ochrony danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, w tym w celu zabezpieczenia ich przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.